Kadrina EPT MTÜ  Põhikiri 25.11.2016

I Üldsätted -MTÜS § 1, § 2, § 3, § 4
1.1 MTÜ Kadrina EPT (edaspidi Ühing) on Eestis registreeritud ja vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste/ juriidiliste isikute iseseisev eraõiguslik kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.2. Ühingu asukohaks on Rakvere tee 3-52, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, 45201, Eesti Vabariik.
1.3 Ühingu majandusaasta algab 01.01. ja lõpeb 31.12
1.4 Ühing on asutatud tähtajatult
1.5. Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
1.6 Ühingu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.
II Ühingu eesmärk ja tegevused
2.1 Ühingu põhieesmärkideks on
2.1.1 Spordi edenedamine
2.1.2 Kogukonna ühendamine
2.2 Eesmärkide saavutamiseks võib Ühing teha järgmisi tegevusi:
2.2.1 Spordiürituste korraldamine
2.3 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest ja lepingutest.
III Liikmeks vastuvõtmine ja ühingust väljaastumine ning väljaarvamise tingimused ja kord, liikmete õigused ja kohustused – MTÜS § 12, § 13, § 15, § 16
3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline/ füüsiline isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Ühingu põhikirja ja tasuma Ühingu sisseastumistasu ja liikmemaksu.
3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
3.1.3 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
Ühingu juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist ühingust väljaastunu liikmete nimekirjast.
3.3. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui: 3.3.1 liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu; 3.3.2 ei ole viimase 1 aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või korraldatud üritusel.
3.3.3. Liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele viivitamatult kirjalikult ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses.
3.3.4 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.
IV Liikmete õigused ja kohustused – MTÜS § 12-§ 18
4.1 Ühingu liikmel on õigus: 4.1.1 osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul; 4.1.2 valida ja olla valitud Ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks; 4.1.3 saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta
4.2 Ühingu liige on kohustatud: 4.2.1 järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid; 4.2.2 tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks liikmemaksu; 4.2.3 teatama Ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast nende muutumist; 4.2.4 tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
V Üldkoosolek – MTÜS § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 36
5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks (1) hääl. 5.2 Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord majandusaasta jooksul.
5.3 Ühingu üldkoosoleku ainupädevuses on: 5.3.1 põhikirja muutmine;
5.3.2 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine;
5.3.3 muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
5.3.4 majandusaasta aruande kinnitamine;
5.3.5 juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
5.3.6 sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;
5.3.7 Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine;
5.3.8 Ühingu liikmetele täiendavate kohustuste panemine;
5.3.9 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud teiste organite pädevusse. 5.4 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus: 5.4.1 majandusaasta aruande kinnitamiseks; 5.4.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest; 5.4.3 muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
5.5 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale Ühingu liikmele neliteist (14) kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist samasisulise teate kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
5.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.
5.7 Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 /kõigi ühingu liikmete nõusolek.
VI Juhatus – MTÜS § 26, § 27, § 28, § 29, § 32, § 36
6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 6 liiget.
6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 1 aastaks.
6.3. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
6.4. Juhatuse ülesanneteks on Ühingu igapäevase tegevuse korraldamine, liikmete arvestuse pidamine, ühingu vara kasutamise ja käsutamise korra määramine; raamatupidamise ja aruandluse korraldamine.
6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

VIII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine. – MTÜS § 37-§ 74, § 91-§ 112
8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
8.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3. Ühingu likvideerimisel läheb vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu või avaliku sektori asutuse valdusesse.
25.11.2016
Käesolev põhikiri on kinnitatud 25.11.2016